Programski ciljevi

U svrhu ostvarenja svojih programskih ciljeva Udruga će svoje aktivnosti usmjeriti na:

  • prikupljanje i obradu podatka o logorima i zatvorima,
  • prikupljanje dokumentacije kao dokaza o kršenju ljudskih prava zarobljenika,
  • suradnju s domaćim i međunarodnim pravosudnim institucijama u cilju kaznenog gonjenja osoba za koje postoji osnovna sumnja za ratni zločin prema zarobljenicima,
  • povezivanje i suradnja sa drugim udrugama i savezima logoraša,
  • suradnju sa domaćim i stranim organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava,
  • zalaganje za zaštitu i pravno reguliranje statusa svojih članova,
  • zalaganje za aktivno sudjelovanje u svim oblicima promoviranja ljudskih prava i sloboda,
  • neposrednu pomoć i suradnju u traženju nestalih logoraša,
  • pomoć pri rješavanju prava logoraša,
  • promicanje opće kulture, športa i rekreacije glede prava unapređenja općih sposobnosti logoraša.